Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

1.1 Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «TEDxThessaloniki Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Διοργάνωσης Εκδηλώσεων» και το διακριτικό τίτλο «TEDxThessaloniki» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Ιωαννίνων 31-35, περιοχή Παπάφη), με Α.Φ.Μ. 997760811, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Θεσσαλονίκης, δημιούργησε και διαχειρίζεται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.tedxthessaloniki.com (εφεξής, η «Ιστοσελίδα»), για την παρουσίαση της δραστηριότητάς της και την προβολή της διοργάνωσής της.

Πεδίο Εφαρμογής

Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής, ο Χρήστης). Ο Χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση διαφωνίας του Χρήστη με κάποιον από τους όρους, οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην Ιστοσελίδα. Η χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας γίνεται με την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής: α) των Όρων Χρήσης, β) της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και γ) της Πολιτικής Μικροδεδομένων (Cookies).

Υποχρεώσεις Χρηστών

3.1 Ο Χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν ή μπορεί να ανήκουν στο «TEDxThessaloniki» (εκτός από συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων) σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, τα οποία προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου. Ενδεικτικά, τα δικαιώματα αυτά αφορούν σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, βίντεο ομιλιών, φωτογραφίες, κείμενα, ανακοινώσεις, κατοχυρωμένα ή μη.

3.2 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας επί του οποίου το «TEDxThessaloniki» έχει τα πνευματικά δικαιώματα ή τις άδειες χρήσης, εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό (ιδίως όταν πρόκειται για περιεχόμενο στο οποίο υφίστανται δικαιώματα τρίτων), διατίθεται μέσω των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας στον Χρήστη αποκλειστικά και μόνο με τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα έκδοση 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el .

3.3 Οι βιντεοσκοπημένες ομιλίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του TEDxThessaloniki και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Διατίθενται σύμφωνα με την άδεια της Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY — NC — ND 4.0 International). Σύμφωνα με αυτήν επιτρέπεται η αντιγραφή και αναδιανομή του υλικού με κάθε μέσο και τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω ενέργειες θα γίνουν με αναφορά του δημιουργού (αρκεί η αναφορά του URL της παρούσας Ιστοσελίδας), ότι δε θα κατατείνουν σε εμπορική χρήση και ότι θα διατηρείται η ακεραιότητα των έργων, υπό την έννοια της απαγόρευσης οποιασδήποτε τροποποίησής τους. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτείται η ρητή και έγγραφη άδεια του TEDxThessaloniki. Τα παραπάνω δε βρίσκουν εφαρμογή για πνευματικά έργα τρίτων που τυχόν ενσωματώνονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, για τη χρήση των οποίων απαιτείται άδεια από τους ίδιους.

3.4 Ο Χρήστης δεσμεύεται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, σε συμμόρφωση με την ελληνική και την ενωσιακή νομοθεσία.

3.5 Ο Χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί την πρέπουσα συμπεριφορά (netiquette). Στις περιπτώσεις όπου δίνεται στο Χρήστη η δυνατότητα να δημοσιεύσει ή να αποστείλει στο «TEDxThessaloniki» οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

3.5.1 Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,

3.5.2 Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών.

3.5.3 Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) ηλεκτρονικού υπολογιστή ή έξυπνων ή μη ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

3.5.4 Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του Χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

3.5.5 Να περιέχει ψευδή, ανακριβή ή ηθελημένα ελλιπή στοιχεία ως προς το πρόσωπο, την ιδιότητα, τα προσωπικά στοιχεία και το λόγο επίσκεψης του συγκεκριμένου Χρήστη.

3.5 Ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρίας για πράξεις, που ενδεικτικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή τρίτου.

3.6 Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, ο Χρήστης υποχρεούται σε αποζημίωση του «TEDxThessaloniki» για κάθε ζημία της από τη χρήση αυτή και σε άμεση άρση της προσβολής. Το
«TEDxThessaloniki» επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός άλλου νομίμου δικαιώματός του.

3.7 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον του «TEDxThessaloniki» ή των διαχειριστών της Ιστοσελίδας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των Όρων Χρήσης στο πεδίο ευθύνης του Χρήστη, το «TEDxThessaloniki» διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, το «TEDxThessaloniki» επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από το Χρήστη για αθέτηση των Όρων Χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτή.

Ευθύνη – Ασφάλεια

4.1 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται «ως έχει». Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια και την εγκυρότητα του περιεχομένου. Παρόλα αυτά, το «TEDxThessaloniki» δεν δεσμεύεται, δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση για την ακρίβεια, πληρότητα ή ανυπαρξία σφαλμάτων στην εμφάνιση και περιεχόμενο του υλικού (κείμενα, εικόνες, ηχητικά αποσπάσματα, βίντεο κτλ.), ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο και την ασφάλεια της ιστοσελίδας, παρά τα οργανωτικά, τεχνικά και διοικητικά μέτρα που λαμβάνει δυνάμει και του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016.

4.2 Ο Χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιεί το αναρτημένο περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες με δική του ευθύνη.

4.3 Το TEDxThessaloniki δεν ευθύνεται για τη χρήση, την εφαρμογή ή τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει το υλικό της Ιστοσελίδας σε οποιονδήποτε τρίτο. Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να βλέπεις και να χρησιμοποιείς το υλικό της Ιστοσελίδας κριτικά και υπεύθυνα, κατόπιν ώριμης σκέψης.

4.4 Το TEDxThessaloniki, καθώς επίσης τα μέλη του και οι εθελοντές του, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε νομική ευθύνη, απαιτήσεις αποζημίωσης, αξιώσεις, υποχρεώσεις, υπαιτιότητα κ.ά., ενδεικτικά εξαιτίας της αναμετάδοσης και περαιτέρω χρήσης του συγκεκριμένου υλικού ή της εμφάνισης ελλείψεων, ανακριβειών, τεχνικών σφαλμάτων ή καθυστερήσεων προβολής του περιεχομένου του.

Πνευματικά δικαιώματα και παραβιάσεις

Το TEDxThessaloniki αναρτά/δημοσιεύει ομιλίες του TEDxThessaloniki και άλλων TED/TEDx απ’ όλο τον κόσμο με την πεποίθηση ότι οι ομιλίες αυτές είναι αξιόπιστες, βασίζονται σε γεγονότα και δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Εάν ποτέ υποπέσει στην αντίληψη σου ομιλία που τυχόν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων μερών ή περιέχει περιεχόμενο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μη νόμιμο σε καλούμε όπως μας ενημερώσεις άμεσα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info(at)tedxthessaloniki(dot)com, αποστέλλοντάς μας συνημμένα στο μήνυμά σου σχετική υπεύθυνη δήλωση για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το έννομό σου συμφέρον, προκειμένου να εξετάσουμε με πλήρη αντικειμενικότητα και διαφάνεια την αναφορά σου και να προβούμε – εφόσον τελικά χρειαστεί – σε όλες τις δέουσες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της τροποποίησης, αφαίρεσης ή μετριασμού του περιεχομένου.

Δεδομένα που αποκτώνται μέσω της χρήσης μικροδεδομένων (cookies)

6.1 Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μικρά αρχεία που ονομάζονται μικροδεδομένα (cookies) για να μας βοηθήσει να προσαρμόσουμε την εμπειρία σου. Τα μικροδεδομένα (cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της Ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή στον αποθηκευτικό χώρο της φορητής συσκευής κάθε Χρήστη. Η αποστολή των μικροδεδομένων εκτελείται όταν επισκέπτεσαι την Ιστοσελίδα. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε Χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

6.2 Τα μικροδεδομένα δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σου συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτά και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Χρήστη. Με τα μικροδεδομένα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

6.3 Τα μικροδεδομένα ταξινομούνται τυπικά σε μικροδεδομένα περιόδου λειτουργίας (μικροδεδομένα λειτουργικότητας) και μόνιμα μικροδεδομένα. Τα μικροδεδομένα περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στον υπολογιστή του Χρήστη μετά την έξοδό του από την διαδικτυακή τοποθεσία ή από το πρόγραμμα περιήγησης. Τα μόνιμα μικροδεδομένα είναι αυτά που παραμένουν στον υπολογιστή του Χρήστη ώστε να επιτρέπεται η αναγνώρισή του από την Ιστοσελίδα και να διευκολύνεται η πλοήγησή του σε αυτή. Τα μόνιμα μικροδεδομένα μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο το χρήστη.

6.4 Η χρήση των μικροδεδομένων είναι τεχνικά απαραίτητη για την ολοκληρωμένη πραγματοποίηση της σύνδεσης του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό, πριν την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα, ο Χρήστης καλείται να αποδεχθεί την αποθήκευση αρχείων μικροδεδομένων στον υπολογιστή του, κατά το άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ, όπως έχει μεταφερθεί στο ελληνικό δίκαιο καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Καονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 που καθορίζει ότι είναι δυνατή η συλλογή δεδομένων για νόμιμη αιτία.

6.5 Το TEDxThessaloniki μπορεί να αξιοποιεί τα μικροδεδομένα για διαφόρους λόγους, ενδεικτικά:
(α) Με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους ή/και για τη βελτίωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητά της καθώς και για τη στιγμιαία καταγραφή των τάσεων της κοινής γνώμης.
(β) Για λόγους μάρκετινγκ ώστε να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στην Ιστοσελίδα μας, το πώς οι επισκέπτες τη χρησιμοποιούν, καθώς επίσης για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικών με την ιστοσελίδα του TEDxThessaloniki σε άλλους ιστότοπους, με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του Χρήστη σ’ αυτή.
(γ) Δυνατότητα παρουσίασης και λειτουργίας διαφημιστικών μηνυμάτων (banners).
(δ) Μικροδεδομένα κοινωνικής δικτύωσης

6.6 Το TEDxThessaloniki μπορεί να χρησιμοποιεί web beacons (ονομάζονται επίσης διαφανή αρχεία GIF, pixels ή action tags, web bugs). Αυτές οι τεχνολογίες είναι κώδικες που προσφέρουν μια μικρή γραφική εικόνα σε έναν ιστότοπο ή σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα web beacons μπορούν να αναγνωρίσουν ορισμένα είδη πληροφοριών στον υπολογιστή σου, όπως τα μικροδεδομένα, την ημερομηνία και την ώρα προβολής μιας σελίδας, καθώς και μια περιγραφή της σελίδας στην οποία βρίσκεται το web beacon. Σε γενικές γραμμές, οποιοδήποτε αρχείο ήταν μέρος ενός δικτυακού τόπου μπορεί να λειτουργήσει ως web beacon. Τα web beacons χρησιμοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης και στατιστικής καταγραφής. Τρίτα μέρη μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν web beacons στην Ιστοσελίδα για να λαμβάνουν πληροφορίες ελέγχου, έρευνας και αναφοράς ή για να κατανοούν τα ενδιαφέροντα του Χρήστη και να προσαρμόζουν σε αυτά τις διαφημίσεις.

6.7 Ορισμένοι από τους τρίτους συνεργάτες της Ιστοσελίδας μπορεί να χρησιμοποιούν μικροδεδομένα τύπου Flash, αλλιώς γνωστά ως τοπικά κοινόχρηστα αντικείμενα (LSOs – Locally Shared Objects). Τα μικροδεδομένα τύπου Flash χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζουν τα ενδιαφέροντα του Χρήστη μέσα από τα άρθρα που συμβουλεύεται και γενικότερα για να παρακολουθούν τις συμπεριφορές των χρηστών. Τα LSOs διατηρούν συλλογές δεδομένων όπως τα μικροδεδομένα, αποθηκευμένες σε έναν κατάλογο στον υπολογιστή ενός χρήστη, και εγκαθίστανται μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο Flash Player της Adobe.
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Όταν επισκέπτεσαι μια ιστοσελίδα ενός άλλου οργανισμού ή εταιρίας, λόγω της ύπαρξης υπερσύνδεσης (λινκ) στον ιστότοπο του TEDxThessaloniki δεν ελέγχουμε την πολιτική προστασίας του ιστοτόπου του άλλου οργανισμού/εταιρίας. Συνεπώς, όταν μεταβαίνεις σε συνδεόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες, το πράττεις με δική σου αποκλειστική ευθύνη. Ιδιαιτέρως, το TEDxThessaloniki δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προσβολή ή ζημία που θα προκύψει από επικοινωνία ή εμπορική συναλλαγή με τρίτους, που προβάλλονται στην παρούσα Ιστοσελίδα. Γι’ αυτό αποτελεί ευθύνη σου ο έλεγχος των Όρων Χρήσης, της Πολιτικής Προστασίας και της Πολιτικής Μικροδεδομένων των άλλων ιστοτόπων στους οποίους μπορεί να ανακατευθυνθείς.

Τροποποίηση Όρων Χρήσης
Το TEDxThessaloniki δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί εγγράφως το παρόν κείμενο και χωρίς αιτιολόγηση βάσει των εξελίξεων της νομολογίας και της θεωρίας γύρω από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016. Συνεπώς συνιστάται στο Χρήστη να ελέγχει ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών να αποδέχεται τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση των υπηρεσιών και να ενημερώσει σχετικά την TEDxThessaloniki. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων.
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

7.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Ρητά συμφωνείται, συνομολογείται και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό ότι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει μεταξύ του TEDxThessaloniki και του Χρήστη, και διέπεται από το παρόν.

7.2 Το TEDxThessaloniki έχει ως πάγια επιδίωξη να επιλύει φιλικά και εξωδικαστικά οποιεσδήποτε διαφορές προκύψουν από τη χρήση ή/και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση που ως χρήστης/μέλος εντοπίσεις κάποιο προβληματικό από νομικής ή/και ηθικής πλευράς στοιχείο, πληροφορία ή θέμα στον ιστότοπο, παρακαλείσαι να ενημερώσεις άμεσα τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο info(at)tedxthessaloniki(dot)com.

8. Επικοινώνησε μαζί μας

Για περαιτέρω πληροφορίες ή ερωτήματα αναφορικά με τους παραπάνω Όρους Χρήσης, ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στo TEDxThessaloniki μέσω e-mail στο info(at)tedxthessaloniki(dot)com